தமிழ் வேதாகமம் public
[search 0]
×
Best தமிழ் வேதாகமம் podcasts we could find (updated April 2020)
Best தமிழ் வேதாகமம் podcasts we could find
Updated April 2020
Join millions of Player FM users today to get news and insights whenever you like, even when you're offline. Podcast smarter with the free podcast app that refuses to compromise. Let's play!
Join the world's best podcast app to manage your favorite shows online and play them offline on our Android and iOS apps. It's free and easy!
More
show episodes
 
Loading …
show series
 
நம்பிக்கை என்பது உடலில் உள்ள தசையைப்போன்றது. எதிர்ப்பு இல்லாமல் அதாவது சோதனைகள் இல்லாமல் அது வலுவடைய முடியாது. ஆகவே நாம் சோதனையை சகித்து கடந்துவரவேண்டும்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
நம்பிக்கை என்பது உடலில் உள்ள தசையைப்போன்றது. எதிர்ப்பு இல்லாமல் அதாவது சோதனைகள் இல்லாமல் அது வலுவடைய முடியாது. ஆகவே நாம் சோதனையை சகித்து கடந்துவரவேண்டும்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
நல்ல வேலைக்காரன் எப்பொழுதும் உண்மையோடும் நேர்மையோடும் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் உன்னை ஏற்றக் காலத்தில் உயர்த்துவார்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
நல்ல வேலைக்காரன் எப்பொழுதும் உண்மையோடும் நேர்மையோடும் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் உன்னை ஏற்றக் காலத்தில் உயர்த்துவார்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
கர்த்தருடைய கரம் எப்பொழுதும் காக்கும் கரங்களாக இருக்கின்றன.நாம் அவரை அழைக்கும்போது உடனே நம்மை காக்க வல்லவராயிருக்கிறார்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
நாம் கர்த்தருடைய சித்ததிற்கு ஒப்புக்கொடுக்கும்போது நமக்கு எப்பொழுதும் வெற்றிதான்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
நாம் கர்த்தருடைய சித்ததிற்கு ஒப்புக்கொடுக்கும்போது நமக்கு எப்பொழுதும் வெற்றிதான்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
ஒவ்வொரு நாளும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற தருணங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. அவற்றை நாம் சரியாக பயன்ப்டுத்தி மற்றவர்களுக்கு உதவவேண்டும்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
வனாந்திரதில் இஸ்ரவேல் மக்களின் தேவைகளை சந்தித்த தேவன் இன்று உங்கள் அனைத்துத் தேவைகளையும் சந்திப்பார்.By podcasts@awr.org (AWR Podcasts)
 
Loading …
Google login Twitter login Classic login