show episodes
 
Loading …
show series
 
அவருடைய சித்தத்திற்குள், இயேசுவின் அதிகாரத்தில், விடாமுயற்சியுடன், தன்னலமற்ற முறையில், விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கும்போது, நமக்குத் தேவையானதைப் பெறுவோம்By Adventist World Radio
 
சோதனையை முறியடிப்பதில் கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியை நாம் எவ்வாறு பின்பற்றுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களை வழிநடத்த.By Adventist World Radio
 
சோதனையை முறியடிப்பதில் கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியை நாம் எவ்வாறு பின்பற்றுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களை வழிநடத்தBy Adventist World Radio
 
சோதனையை முறியடிப்பதில் கிறிஸ்துவின் முன்மாதிரியை நாம் எவ்வாறு பின்பற்றுகிறோம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மக்களை வழிநடத்தBy Adventist World Radio
 
கர்த்தருக்காக காத்திருப்பதும், அவர் நமக்குச் சொல்லும்போது நகர்வதும் கீழ்ப்படிதலின் அடையாளம். அவருடைய வழிகாட்டுதலுக்கு உணர்திறன் உள்ளவர்களை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் மற்றும் நம் வாழ்வில் அவர் விரும்புவதை நிறைவேற்றுகிறார்.By Adventist World Radio
 
மன்னிப்பு என்பது கர்த்தர் நம்மை குற்றத்திலிருந்து விடுவித்து, தேவனையும் மற்றவர்களையும் நேசிப்பதைத் தொடர நம்மை விடுவிக்கிறது.By Adventist World Radio
 
பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை வைக்க நம்மை வழிநடத்துகிறார், ஏனென்றால் அவர் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பவர்By Adventist World Radio
 
உலகம் நம்மை கிறிஸ்தவத்தின் உதாரணங்களாக பார்க்கிறது. நாம் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு இயேசுவே நமக்கு உதாரணமாக இருக்கிறார்By Adventist World Radio
 
நம்முவடய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இவயசுவின் இந்தப் பரிந்துவபசுதல் ஊழியவம நம்முவடய இரட்சிப்வபச் சாத்தியமாக்குகிறது.By Adventist World Radio
 
கணவன் எப் டி இருக்க தவண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிைாதரா, அதுத ாலதவ கணவனும் அவன் ஆக இருக்க உேவுவது மறைவியின் ய ாறுப்பு.By Adventist World Radio
 
ஒரு நல்ல கணவன் ேன் மறைவிறய நி ந்ேறையின்றி தநசிக்கிைான், கிறிஸ்துறவப் த ாலதவ ஒரு தவறலக்காரத் ேறலவைாகவும் இருக்கிைான்.By Adventist World Radio
 
உங்களில் யாருக்காவது ஒருவருக்கு எதிராக ஏதேனும் குறை இருந்ோல் ஒருவறரயயாருவர் ய ாறுத்துக் யகாள்ளுங்கள். கர்த்ேர் உங்கறை மன்னித்ேது த ால் மன்னியுங்கள்.By Adventist World Radio
 
கர்த்ேறர அறிந்து யகாள்வேற்கு யெ ம் இன்றியறமயாேது மற்றும் ஆன்மீக ரீதியில் வைர இது அவசியமான ஒன்ைாக இருக்கிைது.By Adventist World Radio
 
கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை தேவாலயத்தின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நம்பிக்கை, நற்செய்தியின் மகத்தான உச்சக்கட்டம். இரட்சகரின் வருகை, நேரடியானதாகவும், தனிப்பட்டதாகவும், காணக்கூடியதாகவும் மற்றும் உலகளாவியதாகவும் இருக்கும்.By Adventist World Radio
 
பரலோகத்தில் ஒரு சரணாலயம் உள்ளது, அது மனிதர்கள் அல்ல, கர்த்தர் அமைத்த உண்மையான கூடாரம். இதில் கிறிஸ்து நமக்காக ஊழியம் செய்கிறார், சிலுவையில் அனைவருக்கும் ஒருமுறை செலுத்தப்படும் அவருடைய பரிகார பலியின் பலன்களை விசுவாசிகளுக்கு கிடைக்கச் செய்தார்.By Adventist World Radio
 
திருமணம் தெய்வீகமாக ஏதெனில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் அன் பான தொழமமயில் ஒரு ஆணுக்கும் தபண் ணுக்கும் இமடதய வாழ்நாள் முழுவதும் ஒன் றிமணந்ெொக இதயசுவால் உறுதிப்படுெ்ெப்பட்டது.By Adventist World Radio
 
தனிப்பட்ட மற்றும் சமூக வாழ்க்தகயின் அதைத்து அம்சங்களிலும் தபபிள் ககாள்தககளுக்கு இதசவாக சிந்திக்கும், உணரும் மற்றும் கசயல்படும் ஒரு கதய்வீக மக்களாக நாம் அதைக்கப்படுகிற ாம்.By Adventist World Radio
 
நாம் தேவனுடைய பணியாளர்கள், ஆகவே நாம் நம்முடைய நேரம் மற்றும் வாய்ப்புகள், திறன்கள் மற்றும் உடைமைகள் மற்றும் பூமியின் ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் அதன் வளங்களுடன் அவரால் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளோம். அவற்றின் சரியான பயன்பாட்டிற்கு நாம் அவருக்கு பொறுப்பு.By Adventist World Radio
 
அருளும் படைப்பாளி, படைப்பின் ஆறு நாட்களுக்குப் பிறகு, ஏழாவது நாளில் ஓய்வெடுத்து, படைப்பின் நினைவுச்சின்னமாக அனைத்து மக்களுக்கும் ஓய்வுநாளை நிறுவினார்.By Adventist World Radio
 
கடவுளின் சட்டத்தின் சிறந்த கொள்கைகள் பத்து கட்டளைகளில் பொதிந்துள்ளன மற்றும் கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.By Adventist World Radio
 
பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களில் ஒன்று தீர்க்கதரிசனம் என்று வேதம் சாட்சி கூறுகிறது. இந்த பரிசு எஞ்சியுள்ள தேவாலயத்தின் அடையாள அடையாளமாகும், மேலும் இது எலன் ஜி. ஒயிட்டின் ஊழியத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டதாக நாங்கள் நம்புகிறோம்.By Adventist World Radio
 
தேவன் தனது தேவாலயத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஆன்மீக பரிசுகளை வழங்குகிறார், ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் தேவாலயம் மற்றும் மனிதகுலத்தின் பொது நலனுக்காக அன்பான ஊழியத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும்.By Adventist World Radio
 
கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் என்பது, நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமான இயேசுவின் மீதுள்ள விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடாக அவருடைய உடல் மற்றும் இரத்தத்தின் சின்னங்களில் பங்கேற்பதாகும்.By Adventist World Radio
 
ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலில் நமது நம்பிக்கையை ஒப்புக்கொள்கிறோம், மேலும் நமது பாவத்திற்கு மரணம் மற்றும் வாழ்க்கையின் புதுமையில் நடப்பதற்கான நமது நோக்கத்தைப் பற்றி சாட்சியமளிக்கிறோம்.By Adventist World Radio
 
ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனால் அவருடைய சாயலாக உண்டாக்கப்பட்டான், நாடு, இனம், நிறம் அல்லது கலாச்சாரம் ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைவருக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் போதுமான இடம் இருக்கிறது என்று கிறிஸ்துவின் ஊழியம் நமக்குச் சொல்கிறது.By Adventist World Radio
 
நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு அன்பான சேவை செய்வதிலும், அவருடைய இரட்சிப்புக்கு சாட்சி கொடுப்பதிலும் நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கும்போது, பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நம்முடன் அவர் தொடர்ந்து இருப்பது ஒவ்வொரு கணத்தையும் ஒவ்வொரு பணியையும் ஆவிக்குரிய அனுபவமாக மாற்றBy Adventist World Radio
 
இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராகவும் இரட்சகராகவும் ஒப்புக்கொண்டு அறிக்கைசெய்கிற விசுவாசிகளின் அடங்கிய இடம்தான் திருச்சபை.By Adventist World Radio
 
நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கு அன்பான சேவை செய்வதிலும், அவருடைய இரட்சிப்புக்கு சாட்சி கொடுப்பதிலும் நாம் நம்மை அர்ப்பணிக்கும்போது, பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நம்முடன் அவர் தொடர்ந்து இருப்பது ஒவ்வொரு கணத்தையும் ஒவ்வொரு பணியையும் ஆவிக்குரிய அனுபவமாக மாற்றBy Adventist World Radio
 
அளவற்ற அன்பிலும் கருணையிலும் நம்முடைய பிதா, பாவம் அறியாத கிறிஸ்துவை நமக்காக பாவமாக ஆக்கினார், இதனால் நாம் அவரில் நீதியாக ஆக்கப்படுகிறோம்.By Adventist World Radio
 
உண்மையில், கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை, மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவை இரட்சிப்பின் திட்டத்தில் நமது இரட்சகரின் பணியின் மூன்று ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட முக்கியத் தன்மைகளாகும்.By Adventist World Radio
 
அனைத்து மைிதகுலமும் இப்பபோது கிறிஸ் துவுக்கும் சோத்தோனுக்கும் இனையில் கர்த்தரிை் தை்னம, அவருனைய சை்ைம் மற்றும் பிரபஞ்சத்திை் மீதோை அவரது இனறயோண் னம குறித்து பபரும் சர்ச்னசயில் ஈடுபை்டுள்ளது.By Adventist World Radio
 
ஆணும் பெண்ணும் ததவனின் சாயலில் தனித்துவம், ஆற்றல் மற்றும் சிந்திக்கும் சுதந்திரத்துடன் ெடடக்கப்ெட்டுள்ளனர். சுதந்திரமான உயிரினங்கள் உருவாக்கப்ெட்டாலும், ஒவ்பவான்றும் உடல், மனம் மற்றும் ஆவி ஆகியவற்றின் பிரிக்க முடியாத ஒற்றுடம, உயிர் மற்றும் மூச்சு மBy Adventist World Radio
 
நித்திய ஆவியான ததவன் படைப்பு, அவதாரம் மற்றும் மீட்பு ஆகியவற்றில் தந்டத மற்றும் குமாரனுைன் செயலில் இருந்தார்.By Adventist World Radio
 
நித்திய குமாரனாகிய கடவுள் இயயசு கிறிஸ் துவில் அவதாரம் எடுத்தார். அவர் மூலமாகயவ அனனத்தும் பனடக்கப்பட்டன, கடவுளின் தன் னம வவளிப்படுகிறது, மனிதகுலத்தின் இரட்சிப்பு நினறயவற்றப்படுகிறது, உலகம் நியாயந்தீர்க்கப்படுகிறது.By Adventist World Radio
 
தெய்வத்துவம், அல்லது திரித்துவம் என்பது நித்திய பிதா, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நித்திய பிதாவின் குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர், தேவத்துவத்தின் மூன்றாவது நபர், மீட்பின் வார்த்தையில் பெரும் மறுபிறப்பு சக்தி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.By Adventist World Radio
 
பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய பரிசுத்த வேதாகமானது பரிசுத்த ஆவியின் தூண்டுதலால் பேசி மற்றும் எழுதிய கர்த்தரின் பரிசுத்தவான்களின் மூலம் தெய்வீக தூண்டுதலில் எழுதப்பட்ட கடவுளின் வார்த்தை.By Adventist World Radio
 
இயேசு நம்முடைே பாவங்கடை மன்னிக்கிறார்; நாமும் மன்னிக்க யவண்டும். நமக்கு எதிராக பாவம் செய்பவர்கடை மன்னிக்கும்யபாது என்ன நைக்கும் என்பது இங்யக.By Adventist World Radio
 
உங்களில் யாருக்காவது ஒருவருக்கு எதிராக ஏதேனும் குறை இருந்ோல் ஒருவறரயயாருவர் ய ாறுத்துக் யகாள்ளுங்கள். கர்த்ேர் உங்கறை மன்னித்ேது த ால் மன்னியுங்கள்.By Adventist World Radio
 
கலாத்தியர் 5ல் உள்ள ஆவியின் கனியுைன் மாம்சத்தின் இயற்ரகயாை பசயல்கரள பவுல் சக்திவாய்ந்த முரறயில் பவறுபடுத்திைார்.By Adventist World Radio
 
பவுலின் தீர்மொனம் என்ைபவன்றால், கிறிஸ்துரவ அறிந்துபகாள்வது, கிறிஸ்துரவப் பபால் இருப்பது, கிறிஸ்து தைக்காக மைதில் ரவத்திருந்த அரைத்துமாக இருக்க பவண்டும் என்று கூறிைார். அரத நிரறபவற்ற அவர் தைது முழு ஆற்றரலயும் அர்ப்பணித்தார்.By Adventist World Radio
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2022 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login