show episodes
 
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Dinka-speaking Australians. - Piɛ̈ŋë në wël cë kek thïïc, akölkööl ku wël jiɛmë baai kek në ajuiɛɛrë SBS Dinka Radio, agut cë ka ciɛ̈lë kek në Ɣothuraliɛ ku jɔl ya piny thok ëbɛ̈n.
 
Loading …
show series
 
Biör Aguër Kuir ee mɛnhë ye run thiɛ̈rrou ku rou kunë ye mɛn ee buŋ tueŋde acë gɔ̈ɔ̈r ke ye biän lueel en akölkölden cen cath thïn në jääl në Kakuma agut cë Adelaide në 2004. Në wël cë kek gɔ̈ɔ̈r në buŋde yic, keka pïïr mɛnhe cë rëër ke ye abakök ku pïïr piɛth cen bɛ̈n në Australia.
 
Kɔc juïc ke panë Junub ku yekkɛ̈ kɔc ke Ɣothuraliɛ alɔ tem pinyë Apirka ku bɛ̈n ciɛ̈n ee yic riɛɛr wäär cennë dhɔ̈l thiɛ̈ɛ̈k. Pilip Geu Ŋɔ̈ŋ ee rantöŋë kɔc cë lɔ tem ëtï ku wuɔk në ye akölkölë ye kölë. Kɔc cën kɔcken atɔ̈ kek gum ku dhukden ciɛ̈n ee yic riɛɛr.
 
Në Ɣothuraliɛ ke ɣän juïc atɔ̈ keke cë kek gël ku cë ɣän kɔ̈k thiɛ̈ɛ̈k në ye nïïn ke tuanyë COVID-19. Në rutic kanë mɛ̈I yic ke bɛ̈I ke pane Ɣothuraliɛ kedhiɛ abë nɔŋ ajuiir wääc kuka kɔɔr ba lööŋ ke ɣän (States and Territories) tɔ̈ yïn ke thïn ya caar. Në ye athöörë yic ke yïn bë pïŋ në lööŋ wääc kuka kɔɔr ba kek theek.…
 
Mamer Touch has been in both prison and detention centre for years. He came to Australia with his mother, who is now left to live alone in Perth. Mamer Thuch's visa was cancelled, but he has been fighting his case before the court to avoid the deportation. - Mamer Thuc ee bɔ̈̈ panë Ɣothuraliɛ kenë man ku yen acenë pïïr ran bë waar. Kenë bɔ̈̈ ke ye …
 
Ajuiɛɛr jot cë bɛ̈n piac kuɔ̈tic në ye mɛn ku ye cɔl HeartChat.com.au abenë kuɛɛt cie jam në thoŋë Leŋgelith ya kuɔny në jiɛ̈m ku jɔl ya luɛlë kake pialë nom. Kenë ke ye kɔc cën lëk lɔcök wën yekɛ̈ yök, ke kɔc nɔŋ nyïc ky yïkkɛ̈ jam në thook wääcic kek ka ke nïïm kuɔ̈ɔ̈tic në ye yic.
 
Yasmin Sooka Chair of the UN Commission on Human Rights in South Sudan reported to the Human Rights Councils that 'Commission has uncovered brazen embezzlement by senior politicians and Government officials, together with a number of entities linked to the Government. We can reveal the misappropriation of a staggering $36 million US dollars since 2…
 
For the first time, many African-Australians are contesting the local government elections from various councils in Victoria. Matoc Mordecai, who has lived in the Yarra City for many years, is vying for the council seat as an Independent candidate for Langridge Ward. - Matoc Achol ee akääc në thönyë kanthol në baai baŋë Yärrä City në Melbourne. Yen…
 
Refugees are among about 100 immigration detainees currently being held at the recently reopened North-West Point facility on Christmas Island, facing deportation on character grounds, despite government authorities previously stating no asylum seekers or refugees would be transferred. - Në kɔc cë kek laar në Thëjinic në ye mɛn panë Ɣothuraliɛ, ke …
 
Ten men charged with murder over a violent brawl in Brisbane that left teenager Girum Mekonnen dead have been mentioned in a Queensland court. - Remthii ke thiɛ̈ɛ̈r wär cë kek riɛ̈th në thonë Girum Mekonnen në Queensland në lukic. Ke ye röörkɛ̈ atɔ̈ kek cë laar në lukic ku rinken acë kek lɔ kueet në lukic. Girum Mekonnen man cë thou ee, 19, ku ke t…
 
The coronavirus targets the lungs foremost, but also the kidneys, liver and blood vessels. Still, about half of patients report neurological symptoms, including headaches, confusion and delirium, suggesting the virus may also attack the brain. - Në ye mɛɛn ke akëëm atɛɛr në të yenë tuanyë COVID-19 nyinhë raan dam thïn ku Anuan ye bɛ̈n kenë yen. Në …
 
The challenges facing teams of basketball in Hong Kong in Kakuma Refugee Camp. These challenges include the cracked of Basketball courts and never has been renovated for long time, the prayers lack boots, uniforms and and basketballs. They use one ball for training and the training normally required about four to ten balls for practise. - The chall…
 
A story of small business success run by Anyieth Thuch. " When you turned years old you become an adult that can run your own business affairs". Said Anyieth Thuch. - Anyiköl Luöi thin koor ɣɔ̈c cï ŋiëëc looi ye looi Anyieth Thuch. "Tɛ̈ cïïn jam ɣa raan cï ruön thiɛ̈ɛ̈r ku bɛ̈t tuöm yïn cï jal ɣä raandit ku yïn alëu ku ba käku ɣa looi rot". Aci Any…
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login