show episodes
 
1- Yinbla, faranfansiya te tie ni muso t`che Baradji la, Ani sabali ni Allah kosuman Ni niemala kolochili baradji la.2- Kunadiya ye ardjine kono doye, djoni ye kunadi ye? Kunadiya soro tiokoya, Limaniya kada Allah la ani dusukunasiri lakileni, walandaw ni Tasi Moko Niumaw ka Niamaya la.3- Moko Niumaw ka Allah ni kira kan labatoli, Batow Matarafali, Djiyin ni Allah ka latike ye, ka silameya djokow Matarafa, tiyin fo, sabali, furut`che labatoli.
 
1- Munbe dala N`ee sabati, Tiyin beni a foyoro do, bisikiya Niuma ni mokow ye ani Niumaya kabo I hala la, Tokodi Ibe Ine kolochi ani ika dine ani ika Bonya ani hadama denya. 2- Munbe dala N`ee sabati, Tiyin beni a foyoro do, bisikiya Niuma ni mokow ye ani Niumaya kabo I hala la, Tokodi Ibe Ine kolochi ani ika dine ani ika Bonya ani hadama denya. 3- Yinmbla,Moko ye niyoro soro mine sirana allah nie ani ka iyere mine dimi wati, siran moko tonyonlen ka yindji nie ani yatime den yindji, kana mok ...
 
Yahudiyaw keli ka kurane Nankari, yahudiyaw ka Nabiyuma faka, Mussa ka kabakow inafo: Tufana dji, Tonw, Toriw, yahudiyaw ka kuna kumaw ko : Ardjina krinkrin nedo ni olu dronye, ko olu ye allah teriw ni a denw ni aknu bakaw ye, yahudiya be diyin nianamaya kanu ka teme bekan, yahudiyaw ko ko djbrila ye olu djuku ye, yahudiyaw ka lahidu Tiyin, korote kiti, Haruta ni maruta ni kisso, aw kanafo kira ma ko (R`aaina) kafiriw ni muchriku Te silamew ka Here fe.
 
Loading …
show series
 
Loading …

Quick Reference Guide

Copyright 2020 | Sitemap | Privacy Policy | Terms of Service
Google login Twitter login Classic login